Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1            Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Succeswijzer coaching en training  partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van opdracht­gever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Succeswijzer coaching en training uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1           Overeenkomsten en nadere overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Schutte Coaching eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Succeswijzer coaching en training.

2.2           De verplichtingen van Schutte Coaching gaan nooit verder dan door Succeswijzer coaching en training schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1           Alle schriftelijke aanbiedingen van Succeswijzer coaching en training zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Succeswijzer coaching en training gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2           Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Succeswijzer coaching en training mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3           Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en Succeswijzer coaching en training de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk met ‘akkoord opdrachtbevestiging’ ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

4.1           Opdrachtgever zal Succeswijzer coaching en training steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2           Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Succeswijzer coaching en training verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3           Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Succeswijzer coaching en training bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1           Succeswijzer coaching en training neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspannings­verplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2           Succeswijzer coaching en training zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Succeswijzer coaching en training bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3           Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Succeswijzer coaching en training het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever, die de uitvoering door derden niet zal weigeren zonder een redelijke grond.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1           Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Succeswijzer coaching en training in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2           Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruike­lijke tarieven van Succeswijzer coaching en training.

6.3           Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4           Indien naar het oordeel van Succeswijzer coaching en training een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Succeswijzer coaching en training bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1           Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of per dagdeel of een vast honorarium overeenkomen.

7.2           Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief bijkomende kosten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeen­gekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1           Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Succeswijzer coaching en training aan te wijzen bankrekening.

8.2           Opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

8.3           Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Succeswijzer coaching en training is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4           Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Succeswijzer coaching en training dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5           Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1            Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Succeswijzer coaching en training schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Succeswijzer coaching en training ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1         Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Succeswijzer coaching en training opgeschort. In dat geval is Succeswijzer coaching en training verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Succeswijzer coaching en training zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Succeswijzer coaching en training kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Succeswijzer coaching en training gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1         De totale aansprakelijk van Succeswijzer coaching en training wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.2         De aansprakelijkheid van Succeswijzer coaching en training wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Succeswijzer coaching en training onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Succeswijzer coaching en training ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3         Succeswijzer coaching en training is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdracht­gever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Succeswijzer coaching en training , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.4         Opdrachtgever zal Succeswijzer coaching en training en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.5         Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Succeswijzer coaching en training geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering

12.1          Succeswijzer coaching en training behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheids­beleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Succeswijzer coaching en training  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Succeswijzer coaching en training  de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schade­vergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1          Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1          Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan  Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

15.1          Alle geschillen die tussen Succeswijzer coaching en training en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Succeswijzer coaching en training ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2          Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeen­komst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1          Succeswijzer coaching en training is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2          Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeen­komst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Succeswijzer coaching en training.

Contact


© Copyright SuccesWijzer - website: Van Dongen Design - Inloggen